Společenská odpovědnost a udržitelnost

V BBH Tsuchiya chápeme, že naše podnikání má významný dopad na společnost i životní prostředí. Jsme hrdí na to, že naše závazky k společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelnému rozvoji nejsou jen prázdná slova, ale konkrétní akce, které mají pozitivní vliv na svět kolem nás. Ochranu životního prostředí považujeme za svoji konkurenční výhodu.

Společenská odpovědnost (CSR)

Naše filozofie “Přispívat k vytváření lepšího života a společnosti prostřednictvím kreativity, vynalézavosti a úsilí” se odráží v našem přístupu k CSR. Jsme odhodláni udržovat a rozvíjet podnikání založené na dlouhodobých vztazích důvěry s našimi obchodními partnery. Naše firemní morálka a etika jsou základem všech našich rozhodnutí a činností.

Udržitelnost

V rámci našeho závazku k udržitelnosti se zaměřujeme na environmentální aspekty našeho podnikání. To zahrnuje nejen ochranu životního prostředí a podporu produktů přátelských k přírodě, ale také snižování energetické a materiálové náročnosti našich technologií a procesů. Jsme si vědomi, že každý krok k udržitelnosti je krokem k lepší budoucnosti pro nás všechny.

Závazky BBH Tsuchyia:

Informační bezpečnost

 • Zavazujeme se k ochraně informačních aktiv a udržování bezpečnosti informací. Naše politika informační bezpečnosti je základem pro vytváření důvěry mezi námi a našimi partnery.

 

Zavedení a neustálé zlepšování pravidel správy bezpečnosti informací

 • Uvědomujeme si, že bezpečnost informací je jednou z nejdůležitějších otázek v jejím řízení a podnikání. Prosazujeme pravidla řízení bezpečnosti informací, která jsou v souladu s požadavky zákonů a ostatních předpisů. Zavádíme systém řízení bezpečnosti informací. Udržujeme a neustále zlepšujeme naši organizační, personální, fyzickou a technickou informační bezpečnost.

Ochrana a průběžná správa informačních aktiv

 • Přijímáme manažerská opatření k adekvátní ochraně svých informačních aktiv před ohrožením jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Dodržování zákonů a předpisů

 • Dodržujeme všechny zákony, předpisy a další normy týkající se bezpečnosti informací. Zajišťujeme, aby naše pravidla řízení bezpečnosti informací odpovídala těmto zákonům, nařízením a dalším normám.

Vzdělávání a školení

 • Zvyšujeme povědomí o informační bezpečnosti mezi řediteli a zaměstnanci a poskytujeme jim vzdělávání a školení o informační bezpečnosti.

Prevence nehod

 • Snažíme se předcházet incidentům v oblasti informační bezpečnosti a v případě havárie neprodleně přijímáme vhodná opatření včetně opatření k prevenci opakování. 

1. ledna 2021 Tsuchiya Co., Ltd. President & C.O.O. Koichi Ohara

Kvalita a inovace

 • Neustále zlepšujeme kvalitu našich služeb a produktů a podporujeme inovace. Naše cíle v oblasti kvality jsou v souladu s naším závazkem k neustálému zlepšování.

 

Naším cílem je být „novou obchodní společností“, která navrhuje řešení prostřednictvím „kreativity“ a „výzev“. Vždy přemýšlíme z pohledu zákazníka a poskytujeme promyšlené služby. Neustále zlepšujeme způsob práce a myšlení všech zaměstnanců. Usilujeme o bezpečnost a zabezpečení dodržováním zákonů a pravidel uvnitř i vně společnosti.

1. ledna 2021 Tsuchiya Co., Ltd. Manažer & QMS Senior Managing Director Kanefumi Akiyoshi

 

Environmentální management 

 • Dodržujeme environmentální zákony a normy a usilujeme o neustálé zlepšování environmentálního profilu. Naše environmentální politika je důkazem našeho závazku k ochraně přírody. Tuto politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům a majitelům organizace, ale i vůči široké veřejnosti a životnímu prostředí.

 

Zavazujeme se:

 1. Minimálně zasahovat do životního prostředí a naopak ho zlepšovat kvalitní údržbou a úpravou zeleně v objektu společnosti. Dále také k udržení stávajících exhalací vypouštěných do ovzduší.
 2. Udržovat platná ustanovení závazných povinností
 3. Usilovat o neustále se snižující materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií.
 4. Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.
 5.  Zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech systému řízení.
 6. Minimalizovat negativní dopady vlastních činností na životní prostředí. Neustále zlepšovat environmentální profil
 7. Předcházet havarijním situacím, znečišťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí

Environmentální politika ve vztahu k zákazníkům:

 • Při realizaci zakázek je naším záměrem využívat ekologicky šetrné a snadno odbouratelné materiály a procesy, které nezatěžují životní prostředí škodlivými látkami při výrobě ani při provozu
 • Omezovat vznik odpadů, znečištění a čerpání přírodních zdrojů
 • Snižovat našim zákazníkům náklady na odstraňování negativních důsledků pořízení a provozu ekologicky nešetrných produktů a snažit se o prodlužování životního cyklu výrobků již při vývoji produktů

Environmentální politika ve vztahu k majitelům organizace:

 • Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zdravým a spokojeným zaměstnancům efektivněji využívat všech zdrojů a produkovat majitelům vyšší zisky

Environmentální politika ve vztahu k zaměstnancům:

 • Zabezpečit bezpečnost a spokojenost v organizaci
 • Vzdělávání, cvičení a motivace zaměstnanců na všech úrovních řízení
 • Zabezpečovat zvyšování povědomí o environmentálních aspektech a dopadech
 • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí. Stanovit environmentální cíle pro zlepšování EMS a snižování dopadů na životní prostředí

Environmentální politika ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:

 • Organizace ve své činnosti identifikuje závazné povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
 • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Naplnění cílů chceme dosáhnout především:

 • Prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí a tím pádem zabránit jeho znečišťování
 • Zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, hospodaření s energiemi a materiálem
 • Pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na oblast životního prostředí a získat je k užší spolupráci
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní prostředí

 https://www.tsuchiya-group.co.jp/csr.html

 

Základní filozofie

 1. Budeme ověřovat dopady našich firemních aktivit na životní prostředí z různých aspektů, budovat vhodný systém environmentálního managementu a usilovat o neustálé zlepšování a prevenci znečištění.
 2. Budeme dodržovat zákony, předpisy a další požadavky týkající se životního prostředí, se kterými souhlasíme.
 3. Stanovíme si následující prioritní otázky a náležitě je přezkoumáme s cílem dosáhnout lepších environmentálních standardů.

Prioritní problémy

Environmentální cíle si stanovíme zejména v následujícím úsilí se sloganem „ Co můžeme udělat pro budoucnost a naše děti

 1. Budeme se snažit poskytovat produkty, které jsou šetrné k zemi.
 2. Budeme pracovat na úsporách energie a zdrojů.
 3. Snížíme množství odpadu prostřednictvím recyklace a správného nakládání s produkty.
 4. Dodržování zákonů a pravidla uvnitř i vně společnosti.

1. ledna 2021 Tsuchiya Co., Ltd., Manažer EMS & Senior Managing Director Satoru Nakada

Sociální Příspěvky

 • Aktivně se podílíme na rozvoji místní ekonomiky a kultury a podporujeme různé sociální a kulturní aktivity. Jsme si vědomi, že jako firma máme odpovědnost nejen vůči našim zaměstnancům a zákazníkům, ale i vůči společnosti jako celku. 

 

Aktivity a sponzoři:

 • Filharmonický orchestr Nagoya
 • Památník tokaidských borovic v Chiryu City
 • Podpora studentské soutěže  formule SAE of Japan sponzorovaná společností Corporate person hood, Společností automobilových inženýrů Japonska, Inc.
 • Social Welfare Corporation, Aichi Life Telephone Association

 

Certifikace

Jsme hrdí na to, že jsme získali certifikace ISO14001 a ISO9001, které odrážejí naše závazky k udržitelnosti a kvalitě. Tyto certifikace jsou uznáním našeho úsilí a motivací k dalšímu zlepšování.

Naše společnost je taktéž držitelem certifikace environmentálního managementu (EMS), která se vztahuje na celý areál BBH Tsuchiya s.r.o. Prostřední ulice 2807/7; 370 04 České Budějovice v tomto rozsahu „Výroba transparentních číselníků, samolepících etiket a plastových a kovových štítků“.

Tento systém managementu je zaměřen na minimalizaci negativních dopadů výrobních procesů na životní prostředí. Zahrnuje opatření ke snižování spotřeby surovin a energie, minimalizaci produkce odpadů, správné nakládání s nebezpečnými látkami, a další postupy, které pomáhají chránit životní prostředí.

 

Rádi vám poskytneme individuální konzultaci a najdeme optimální řešení na míru.
Neváhejte nás kontaktovat.


Kontakt  >
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout