VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY BBH Tsuchiya s.r.o.

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a aplikují se na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností BBH Tsuchiya s.r.o., jakožto prodávajícím/zhotovitelem (dále jen „BBH TSUCHIYA S.R.O.“) a kupujícím/objednatelem (dále jen „odběratel“), jejímž předmětem je odevzdání zboží či provedení díla BBH TSUCHIYA s.r.o. (dále také jen „dodání plnění“).

1.2. V případě odlišné úpravy práv a povinností BBH TSUCHIYA s.r.o. a odběratele ve smlouvě a těchto VOP mají ustanovení smlouvy přednost.

1.3. Všechny dokumenty smlouvy se budou považovat za vzájemně se doplňující a/nebo vysvětlující. V případě konfliktu bude výklad dokumentů a pořadí jejich priority následující, není-li ve smlouvě stanoveno jinak: (a) smlouva, včetně všech konkrétních podmínek začleněných do smlouvy, (b) přílohy ke smlouvě, (c) tyto VOP, (d) pokud je to aplikovatelné, ostatní dokumenty.

1.4 Jiné obchodní podmínky než VOP se na výše uvedené vztahy nepoužijí, a to ani v případě, že jsou BBH TSUCHIYA s.r.o. známy nebo mu byly předloženy. BBH TSUCHIYA s.r.o. není vázán žádnými podmínkami, pokud nejsou výslovně písemně odsouhlaseny k tomu oprávněným zástupcem BBH TSUCHIYA s.r.o.

2. Postup při uzavření smlouvy

2.1. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě. E-mail je považován za písemnou formu. Smlouva se stane platnou a účinnou jakmile nastane kterákoli z níže uvedených skutečností: (a) dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo (b) jakmile BBH TSUCHIYA s.r.o. písemně anebo e-mailem potvrdí přijetí objednávky odběratele, a to kdykoli během sedmi (7) dnů po jejím přijetí, přičemž potvrzení se změnami (včetně odchylné úpravy obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách) se má za nový návrh, který je odběratel – v případě, že má zájem na uzavření smlouvy – povinen akceptovat ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy mu byl takový projev vůle BBH TSUCHIYA s.r.o. doručen.

2.2. Dokumentace je součástí plnění, pouze pokud si odběratel její dodání ve smlouvě nebo objednávce vymínil a BBH TSUCHIYA s.r.o. následně dodání dokumentace potvrdil nebo ve smlouvě odsouhlasil.

3. Plnění, dodací podmínky, doklady k plnění

3.1. BBH TSUCHIYA s.r.o. dodá plnění v místě, termínu, množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě. Je-li doba dodání určena lhůtou, je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn dodat plnění kdykoli během této lhůty. Není-li doba dodání určena přesným dnem, BBH TSUCHIYA s.r.o. vyzve odběratele k převzetí plnění nejméně 5 (pět) dnů přede dnem plánovaného dodání plnění. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou smluvené termíny (lhůty) dodání pouze přibližné.

3.2. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, realizuje se dodání plnění v obchodní paritě EXW – České Budějovice, bez obalu (INCOTERMS 2010). Plnění se považuje za dodané v okamžiku, kdy BBH TSUCHIYA s.r.o. umožní odběrateli nakládat s plněním v ujednaném místě plnění. Pro případ, že má BBH TSUCHIYA s.r.o. zboží odeslat, považuje se plnění za dodané odběrateli okamžikem předání plnění prvnímu dopravci k přepravě plnění pro odběratele. BBH TSUCHIYA s.r.o. je povinen pojistit plnění pro přepravu pouze v případě, že je to výslovně uvedeno ve smlouvě.

3.3. Dodání plnění ze strany BBH TSUCHIYA s.r.o. je podmíněno včasným dodáním veškerých potřebných podkladů odběratelem, obdržením nutných povolení, souhlasů a schválení, poskytnutím potřebné součinnosti, dodržením dohodnutých platebních podmínek a jiných povinností odběratele. Nebudou-li uvedené předpoklady včas splněny, přiměřeně se prodlužuje doba dodání stanovená pro uskutečnění dodávky plnění. Plnění BBH TSUCHIYA s.r.o. je rovněž podmíněno tím, že odběratel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou již provedené dodávky plnění. Po dobu takového prodlení odběratele, není BBH TSUCHIYA s.r.o. v prodlení s dodáním plnění a sjednaná doba dodání se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení odběratele. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není BBH TSUCHIYA s.r.o. povinen k dodání plnění před poskytnutím takové platby či plateb.

3.4. Odběratel je povinen (a) plnění převzít ve sjednaném termínu a/nebo v termínu, jež mu byl BBH TSUCHIYA s.r.o. oznámen v souladu s čl. 3.1 VOP, (b) jeho převzetí písemně potvrdit v dodacím listě nebo předávacím protokole a (c) potvrzenou kopii zaslat (předat) BBH TSUCHIYA s.r.o. Za řádné plnění se považuje i funkční plnění, které má pouze takové vady či nedodělky, které nebrání řádnému užívání plnění k účelu sjednanému ve smlouvě nebo k účelu vzhledem k povaze a předmětu plnění obvyklému. BBH TSUCHIYA s.r.o. je oprávněn dodat plnění též před sjednaným termínem. Spolu s plněním dodá BBH TSUCHIYA s.r.o. odběrateli dokumentaci a doklady potřebné k převzetí a řádnému užívání plnění, popř. další sjednanou dokumentaci. Jestliže odběratel plnění užívá, nebo jej dále převede, považuje se plnění za řádně dodané a převzaté odběratelem.

3.5. V případě, že odběratel nepřevezme plnění do patnácti (15) dnů ode dne jeho dodání, je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn plnění uskladnit na náklady a riziko odběratele, když skladné se pro tento případ sjednává ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den skladování. Jestliže odběratel plnění nepřevezme ani v dodatečně určené nejméně třiceti (30) denní lhůtě, je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn od smlouvy odstoupit bez dalšího a vyúčtovat odběrateli, vedle náhrady škody a skladného, smluvní pokutu ve výši patnácti (15) % z celkové ceny plnění.

3.6. Bude-li plnění pozdrženo na žádost odběratele, je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn účtovat odběrateli náklady na skladování, případně náklady na přerušení prací.

3.7. Není-li výslovně dohodnuto jinak, BBH TSUCHIYA s.r.o. není povinen dodat plnění před zaplacením celé ceny plnění. Stejně tak je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn pozastavit plnění nebo jeho část v případě, že má za odběratelem existující pohledávku po lhůtě splatnosti včetně pohledávek z jiných objednávek a obchodních vztahů.

3.8. Technické parametry plnění (jakost a provedení) jsou určeny interními předpisy BBH TSUCHIYA s.r.o. (pracovní postupy a návody) a případně referenčními vzorky, pokud byly před uzavřením smlouvy mezi účastníky odsouhlaseny. Pokud je výrobek tvarově zpracováván ručně (např. střih, děrování atd.), jsou na veškeré rozměry aplikované tolerance +-0,8mm.

3.9. Veškeré doklady vztahující se k dodanému plnění budou vyhotoveny v českém jazyce. Jejich překlad je BBH TSUCHIYA S.R.O. povinen zajistit pouze v případě, že tak vyplývá ze smlouvy.

3.10. Plnění dodává BBH TSUCHIYA S.R.O. bez obalu nebo zabalené způsobem přiměřeným k zachování a ochraně plnění standardními obaly, které pro takové plnění obvykle BBH TSUCHIYA S.R.O. používá. Výrobky a zboží jsou dodávány volně ložené nebo na dřevěných paletách. Jsou využívány odlehčené dřevěné palety nebo EURO palety v rozměrech 120 x 80 cm nebo 80 x 60 cm. Za prodanou paletu (obal) je kupujícímu účtována aktuální ceníková cena, zdaněná aktuální základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou výrobků, zboží a služeb.

4. Cena, způsob placení a platební podmínky

4.1. Cena je sjednána dohodou a je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné apod., není-li dohodnuto jinak.

4.2. Cenu je odběratel povinen zaplatit na základě BBH TSUCHIYA S.R.O. vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného odběrateli, který bude vystaven po uzavření smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury. Cena musí být zaplacena na bankovní účet BBH TSUCHIYA S.R.O., přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýchkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Závazek odběratele k zaplacení ceny je splněn okamžikem připsání částky za plnění na účet BBH TSUCHIYA s.r.o..

4.3. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby, je odběratel povinen ji na účet BBH TSUCHIYA S.R.O. včas poskytnout na základě zálohové faktury vystavené BBH TSUCHIYA s.r.o.

4.5. Odběratel je oprávněn jednostranně započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že takový zápočet byl písemně odsouhlasen BBH TSUCHIYA s.r.o.. BBH TSUCHIYA s.r.o. je oprávněn započíst vůči odběrateli jakékoli splatné pohledávky. Odběratel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za BBH TSUCHIYA s.r.o. plynoucí z této smlouvy a/nebo tuto smlouvu či její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu BBH TSUCHIYA s.r.o. Pokud bude odběratel v prodlení s jakoukoli platbou ve vztahu ke BBH TSUCHIYA s.r.o., potom se stávají splatnými veškeré pohledávky BBH TSUCHIYA s.r.o. za odběratelem ze vzájemného obchodního vztahu.

4.6. BBH TSUCHIYA s.r.o. tímto prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností. Odběratel je proto povinen s obalem, ve kterém mu bylo plnění dodáno, naložit ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

4.7. Nevyužité plnění je klasifikováno jako obyčejný odpad a je možné jej ukládat na komunální skládky (kód odpadu 2003001), nebo je recyklovat. Plnění lze spalovat pouze ve schválených spalovnách.

5. Smluvní pokuty a sankce

5.1. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny, je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a následně smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud je odběratel v prodlení déle jak 15 dnů. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne jejího vyúčtování odběrateli.

5.2 Celkový rozsah odpovědnosti BBH TSUCHIYA s.r.o. za škodu, která odběrateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše deseti (10) % celkové ceny za plnění dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené ze strany BBH TSUCHIYA s.r.o. odběrateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně.

6. Přechod nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práv

6.1. Vlastnické právo k plnění přechází na odběratele úplným zaplacením ceny, popř. dalších plnění vyplývajících ze smlouvy. Dokud odběratel nenabude vlastnické právo k plnění, nesmí s plněním činit žádné dispoziční úkony bez předchozího písemně uděleného souhlasu BBH TSUCHIYA s.r.o. Pokud odběratel činí dispoziční úkon s plněním, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnictví BBH TSUCHIYA s.r.o. Až do přechodu vlastnického práva má BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávnění odebrat na náklady odběratele zpět plnění a za tímto účelem vstupovat do prostor a na pozemky, kde se plnění nachází.

6.2. Nebezpečí škody na plnění přechází na odběratele okamžikem dodání plnění odběrateli, případně jejím odesláním či předáním prvnímu dopravci k přepravě plnění pro odběratele;

 6.3. Dojde-li z důvodů na straně odběratele k prodlení s převzetím plnění, přechází nebezpečí škody na plnění na odběratele v první den takového prodlení.

6.4. Vlastnické právo k cenovým kalkulacím, výkresům a jiným podkladům náleží výhradně BBH TSUCHIYA s.r.o. a to i po jejich poskytnutí odběrateli. Tyto mohou být třetí straně zpřístupněny jen s předchozím písemným souhlasem BBH TSUCHIYA s.r.o. a musí být BBH TSUCHIYA s.r.o. na jeho výzvu neprodleně vráceny.

7. Jakost a provedení zboží, odpovědnost za vady, množství zboží

7.1. BBH TSUCHIYA s.r.o. je povinen dodat plnění v jakosti a provedení splňujícím podmínky stanovené platnými českými technickými normami, jakož i zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a případně stanovené interními předpisy BBH TSUCHIYA s.r.o. (pracovní postupy a návody). V případě vyhotovování referenčního vzorku, bude tento referenční vzorek odsouhlasen účastníky smlouvy, o čemž bude sepsán mezi účastníky protokol, který obě strany podepíší. Referenční vzorky budou uloženy u BBH TSUCHIYA s.r.o. Plnění má vady, pokud nesplňuje podmínky výše uvedené nebo neodpovídá oběma stranami odsouhlasenému referenčnímu vzorku.

7.2. BBH Tsuchiya s.r.o. je povinen dodat výrobek dle specifikací odběratele. Odběratel poskytne relevantní výkresovou dokumentaci. V případě, že výkresová dokumentace není odběratelem poskytnuta, BBH Tsuchiya s.r.o. vypracuje na základě podkladů od odběratele vlastní výkresovou či náhledovou dokumentaci, která bude zaslána k odsouhlasení odběrateli. a fakturována odběrateli v ceně stanovené dle rozsahu provedených prací. Odběratel je povinen tuto dokumentaci odsouhlasit do 3 pracovních dní od odeslání. Pokud nebude tato dokumentace odběratelem odsouhlasena v uvedeném termínu, bere se jako odsouhlasená a bude použita pro výrobu v BBH Tsuchiya s.r.o.

7.3. BBH TSUCHIYA s.r.o. odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na plnění na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku.

7.4. Byly-li použity podle smlouvy při výrobě plnění věci předané odběratelem, neodpovídá BBH TSUCHIYA s.r.o. za vady plnění, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže BBH TSUCHIYA s.r.o. při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost

těchto věcí pro výrobu plnění nebo na jejich nevhodnost odběratele upozornil, avšak odběratel trval na jejich použití.

7.5. Jestliže BBH TSUCHIYA s.r.o. dodá plnění před uplynutím doby pro jeho dodání, může až do uplynutí lhůty k jeho dodání chybějící část nebo chybějící množství dodaného plnění dodatečně dodat nebo dodat náhradní plnění za vadné, nebo vady dodaného plnění opravit. V tomto případě se má za to, že plnění bylo dodáno bez vad.

7.6. Množství skutečně dodaného plnění se může u výrobků odchylovat v rozsahu +/-5% od sjednaného množství ve smlouvě, přičemž je účtována cena za skutečně dodané množství.

8. Záruka a reklamace

8.1. Záruční doba na dodané plnění je 24 měsíců a počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci z BBH TSUCHIYA s.r.o. na odběratele, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

8.2. Poskytnutí záruky je podmíněno uhrazením všech splatných závazků odběratele vůči BBH TSUCHIYA s.r.o. Pokud bude odběratel v době reklamace vady plnění v prodlení s úhradou některého ze svých splatných závazů vůči BBH TSUCHIYA s.r.o., je BBH TSUCHIYA s.r.o. oprávněn řešení reklamačního nároku přerušit po dobu prodlení odběratele s úhradou svých závazků vůči BBH TSUCHIYA s.r.o., aniž by však došlo k přerušení nebo prodloužení záruční doby.

8.3. Za výrobky jiných dodavatelů použitých k výrobě plnění nebo dodávaných s plněním, odpovídá BBH TSUCHIYA s.r.o. pouze v rozsahu, v jakém za ně odpovídá jeho subdodavatel. BBH TSUCHIYA s.r.o. je oprávněn vyřídit reklamaci týkající se těchto výrobků postoupením nároků vůči subdodavateli na odběratele.

8.4.  BBH TSUCHIYA s.r.o. neodpovídá za drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost a užití dodaného plnění odběratelem nebo jestliže byly způsobeny nekvalifikovanou činností odběratele, třetí osobou nebo okolnostmi vyšší moci nebo vznikly v důsledku nepřiměřeného namáhání, nedodržení předaných provozních předpisů, nedodržení způsobu skladování, vadné údržby, zamrznutí, koroze, chemických, elektrických nebo elektrolytických vlivů. Ze záruky je oprávněn výhradně odběratel, který není oprávněn toto právo přenést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu BBH TSUCHIYA s.r.o.

8.5. Odběratel je povinen plnění při převzetí prohlédnout s náležitou péčí a případné vady, které je možné takovou prohlídkou zjistit, neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku zjištění vady, nebo od okamžiku, kdy mohla být vada při vynaložení náležité pečlivosti zjištěna (nejpozději však do konce záruční doby), písemně reklamovat u BBH TSUCHIYA s.r.o., jinak jeho práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky zanikají. Existence vad či uplatnění reklamace neopravňuje odběratele k odstoupení od smlouvy, pozastavení plateb či jinému neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. V reklamaci musí odběratel vždy popsat, jak se vady projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a připojit vhodné důkazní prostředky. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nebo se smlouvou se považuje za neuplatněnou. BBH TSUCHIYA s.r.o. je oprávněna se přesvědčit o reklamovaných vadách na místě prostřednictvím svých zástupců, za účasti odběratele, o výsledku šetření bude sepsán vždy protokol. V případě oprávněně reklamované vady písemně uznané BBH TSUCHIYA s.r.o. je BBH TSUCHIYA s.r.o. povinen dle své volby buďto odstranit vadu nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. Zvolený způsob vyřízení reklamace sdělí BBH TSUCHIYA s.r.o. odběrateli neprodleně po posouzení reklamace. Odstraněním vady nebo poskytnutím slevy je reklamace zcela vyřízena a odběrateli nenáleží žádné další nároky, přičemž aplikaci ustanovení § 1923, § 1924, § 2615 a §§ 2106 – 2110 NOZ strany výslovně vylučují.

8.6. V případě, že již cena byla uhrazena, BBH TSUCHIYA s.r.o. se zavazuje částku odpovídající dohodnuté slevě z ceny plnění vrátit odběrateli do 1 (jednoho) měsíce ode dne uzavření dohody o vyřízení reklamace. Odběratel v tomto případě nemá nárok na úhradu úroku z prodlení. Nebyla-li cena již v celé výši zaplacena, není odběratel oprávněn pohledávku z titulu slevy z ceny jednostranně započíst vůči pohledávce BBH TSUCHIYA S.R.O. na její zaplacení.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Bez omezení jiných práv a nároků BBH TSUCHIYA s.r.o., může BBH TSUCHIYA s.r.o. okamžitě odstoupit od celé smlouvy nebo její části písemným oznámením odběrateli, bez jakékoli povinnosti vůči odběrateli, jestliže (a) odběratel podstatně porušil své závazky, včetně jakéhokoli porušení smlouvy, které odběratel nenapravil do třiceti (30) dnů poté, co byl na ně upozorněn BBH TSUCHIYA s.r.o.; (b) odběratel neposkytl dostatečnou součinnosti dle smlouvy, nebo je jinak v prodlení a neposkytuje adekvátní ujištění, že odběratel bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy; (c)

odběratel je v úpadku nebo se stane insolventní, v důsledku toho jedná s věřiteli, má jmenovaného likvidátora nebo správce, zahájí likvidaci nebo podobné řízení nebo omezuje činnost podniku nebo hrozí, že zastaví činnost podniku nebo není schopen platit své splatné dluhy; (d) odběratel neoprávněně nakládá s výsledky duševního vlastnictví BBH TSUCHIYA s.r.o. V případě, že BBH TSUCHIYA s.r.o. z některého z výše uvedeného důvodu odstoupí od smlouvy, nepřísluší odběrateli náhrada nákladů a škody s tím související. BBH TSUCHIYA s.r.o. není oprávněna odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud odběratel na její výzvu neprodleně uhradí plnou cenu za plnění nebo poskytne dostatečné záruky za její uhrazení.

9.2. Odběratel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách.

9.3. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si účastníci smlouvy povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě smlouvy druhým účastníkem. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků. Pokud byly se zbožím/dílem předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se odběratel tyto doklady vrátit spolu se zbožím/dílem, a to nepoškozené a úplné.

10. Řešení sporů

10.1. V případě vzniku sporu mezi účastníky smlouvy v souvislosti s touto smlouvou se účastníci zavazují řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k vyřešení sporu, bude předložen tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu. Mezi účastníky bylo v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodnuto, že pro rozhodování sporu mezi nimi je místně příslušný soud, v jehož obvodu má BBH TSUCHIYA s.r.o. své sídlo. Rozhodným právem je vždy platné právo České republiky s vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980.

11. Ochrana informací

11.1. Každá strana bude uchovávat v přísně důvěrnosti všechny informace a materiály poskytnuté druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, vyjma informací, které jsou všeobecně známé, a neprozradí je třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Účastníci se zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedených rovněž jejich zaměstnanci a členy orgánů, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá dotčená strana stejně jako by předmětnou povinnost porušila sama.

11.2. Všechny informace poskytnuté BBH TSUCHIYA s.r.o. ve spojení se smlouvou, stejně jako všechny dokumenty nebo data, které jsou z těchto informací odvozené nebo se na nich zakládají, zůstanou majetkem BBH TSUCHIYA s.r.o. a jsou předmětem obchodního tajemství. Všechna práva duševního vlastnictví vznikající ze splnění smlouvy se stanou majetkem BBH TSUCHIYA s.r.o.

12. Různé

12.1. S výjimkou toho, kde smlouva výslovně uvádí jinak, všechny dodatky ke smlouvě budou závazné pouze v písemné podobě a podepsané řádně pověřeným zástupcem/zástupci smluvních stran.

12.2. Smlouva představuje a bude představovat úplnou dohodu smluvních stran a porozumění mezi smluvními stranami ve vztahu ke všem záležitostem v ní obsažených a nahrazuje všechna předchozí ústní i písemná prohlášení, jednání, závazky, sdělení a prohlášení jakéhokoli druhu.

12.3. Odběratel není oprávněn uplatnit zadržovací a zástavní právo na žádný majetek BBH TSUCHIYA s.r.o.

12.4. Každé porušení povinnosti odběratele se bude považovat za podstatné porušení této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.5. Každé oznámení, které má být dáno některé ze smluvních stran podle smlouvy, bude písemné a bude dodáno osobním doručením nebo zasláno kurýrem, poštou nebo e-mailem na příslušnou adresu, která byla pro tento účel uvedena ve smlouvě. Každé oznámení podle této smlouvy se bude považovat za doručené (a) v den osobního doručení nebo odmítnutí přijetí při osobním doručení, (b) první pracovní den v zemi přijímající strany po odeslání, jestliže je odesíláno faxem, (c) v den doručení, jestliže je doručováno kurýrem, poštou nebo e-mailem. Každá smluvní strana může změnit svou uvedenou adresu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně.

Veškerá komunikace zabývající se každodenní obchodní činností mezi smluvními stranami se může provádět elektronickou poštou (emailem).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré doplňky, úpravy a změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou ve smlouvě s přesným uvedením, které části VOP se pro daný obchodní případ upravují a jak, a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení BBH TSUCHIYA s.r.o.

 

Máte dotaz nebo nám chcete napsat?


Kontaktujte nás